Tuesday, November 03, 2015

ആത്മകഥ : മാക്സ് മുള്ളർ

ATHMAKATHA : MAX MULLER

ഭാഷ, ഔപചാരികത, വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ, മനോവ്യാപാരങ്ങൾ, മതം, ആചാരങ്ങൾ എന്നിവയെയെല്ലാം തനതായ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്ത വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു മാക്സ്മുള്ളറുടേത്. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഓക്സ്ഫോഡിലെ സംഭവബഹുലമായ നാളുകൾ വരെ നീളുന്നതാണ്‌ ഇതിലെ ഉള്ളടക്കം. നയതന്ത്രപരമായി ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോകുന്നു. തത്വചിന്താപരമായും ഭാഷാപരമായും അദ്ദേഹത്തിനുള്ള താല്പങ്ങളാണ്‌ ഇതിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.

ഓക്സ്ഫോഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ “ഔപചാരികതയുടെയും പ്രമാണിത്വത്തിന്റെയും പൗരോഹിത്യത്തിന്റെയും സമ്പന്നതയുടെയും യാഥാസ്ഥിതിക ചിട്ടവട്ടങ്ങളുടെയും ഉത്തുംഗശൃംഗം” എന്നുതന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. അത്തരമോരു ചിത്രമാണ്‌ ഈ ആത്മകഥയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത്. ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും വീർപ്പുമുട്ടലുകളും പുരോഗതിയും ഒരുമിച്ച് അനുഭവതലത്തിലെത്തിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം. ‘കോമൺറൂം കഥകൾ’ എന്നപേരിൽ പ്രചരിക്കുന്ന കഥകളും കെട്ടുകഥകളും ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും ഇത്തരം അസാധാരണ ചുറ്റുപാടിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന അസ്വസ്ഥതകളെയും, അതിനേക്കാൾ അമ്പരപ്പിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്‌. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം തന്റെ നയതന്ത്രചാതുര്യവും കർമ്മകുശലതയും ഭംഗിയായും അവസരോചിതമായും പ്രകടമാക്കുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങളായി മാറ്റുവാൻ മാക്സ്മുള്ളർക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഒരേസമയം ഔപചാരികതയെയും മാനുഷികമൂല്യങ്ങളെയും തുലനംചെയ്തു മുന്നോട്ടുപോകുന്നതിൽ മാക്സ്മുള്ളർ പ്രകടിപ്പിച്ച അസാമാന്യവൈഭവമാണ്‌ അതിനു സഹായിച്ചത്. വിരുദ്ധമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നവരിൽ നിന്നുപോലും  പ്രത്യേക പരിഗണനയും ആദരവും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു.... ചില ഔപചാരിക വേളകളിൽ സംഭവിച്ച രസകരമായ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അമിതാഹ്ലാദമോ വികാരവിക്ഷോഭങ്ങളോ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നാതായി കാണുന്നില്ല.

ചിന്തയെ, ആശയങ്ങളെ ആശയവിനിമയത്തിനുവേണ്ടി വാക്കുകളായി പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുന്നു. ആ വാക്കുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നയാൾ വീണ്ടും ചിന്തയെ പുനരാവിഷ്കാരം ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ്‌ ഭാഷയുടെ തത്വം. മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ച ആശയം സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനായോ എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്‌. വാക്കുകൾക്ക് ഓരോരുത്തരും കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആശയം, മാനസികനിലവാരം ഇതൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതാണ്‌ കാരണം. ഇത് ചിലപ്പോൾ വാക്കുതർക്കങ്ങളിലേക്കുപോലും നയിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. തത്വശാസ്ത്രമെന്നാൽ സങ്കൽപ്പവും സങ്കൽപ്പവിജ്ഞാനവുമാണ്‌ മാക്സ്മുള്ളറുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതിന്‌ മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്വാധീനം വളരെ വലുതാണ്‌. വിവിധ തലത്തിലുള്ള മനോവ്യാപാരങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നു. സങ്കൽപങ്ങൾ അഥവാ ജ്ഞാനം ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കവിതകളും വിജ്ഞാനസമാഹാരങ്ങളും രൂപംകൊള്ളുന്നു.

ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നിടത്ത് “വർഷങ്ങളും തീയതികളും എന്നെ കാര്യമായി സ്വാധീനിച്ചിരുന്നില്ല” എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. വേദങ്ങളിലും മറ്റും തീയതികൾക്കും കാലഗണനയ്ക്കും അത്രപ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടില്ല. (ഇതിനെ സമാകാലീന ചരിത്രപഠനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നിരീക്ഷിക്കൂ... തീയതികൾക്കും പേരുകൾക്കുമാണ്‌ മുന്തിയ പരിഗണന). ഭൂതകാലത്തിനെ വർത്തമാനകാലവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണികൾ, ജീവസ്സുറ്റ പ്രതിപാദ്യരീതി ഇതൊക്കെ ചരിത്രപഠനത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകാണാൻ മാക്സ്മുള്ളർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. (ഇന്നും ഇങ്ങനെയല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്‌ ചരിത്രപഠനം വിരസവും പ്രയോജന രഹിതവും ആയിത്തീരുന്നത്.). എന്നാൽ പൗരസ്ത്യമോ പാശ്ചാത്യമോ ആയ വേദപഠനങ്ങളിലാകട്ടെ അവയുടെ കാലഗണനയും ഭാഷാപരിണാമങ്ങളും തീരെ അവഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സമഗ്രമായ  ഒരു വിജ്ഞാനശാഖയും പഠന ശൈലിയുമാണ്‌ മാക്സ്മുള്ളർ  പ്രാവർത്തികമാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതെന്ന നിഗമനത്തിലാണ്‌ എത്താൻ കഴിയുന്നത്.

ജർമ്മനിലും സംസ്കൃതത്തിലും പാശ്ചാത്യവും പരുരസ്ത്യവുമായ വിവിധ ഭാഷകളിലും പാണ്ഡിത്യം നേടിയിരുന്നു. വേദശാസ്ത്രത്തിന്റെ പൊരുൾ ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഋഗ്വേദം പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഭാഷാപരമായും തത്വശാസ്ത്രപരമായും നിരവധി ഗവേഷണങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തുകയുണ്ടായി. ചെറുപ്പം മുതൽ കിട്ടിയിരുന്ന ശിക്ഷണവും കുടുംബാന്തരീക്ഷവും എന്നുതുടങ്ങി ലോകത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണവും വിവിധ ശ്രേണിയിൽ പെട്ടതുമായ ജനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള അനുഭവസമ്പത്തും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതബോധത്തെ, അഥവാ ‘മതം’ എന്നതിനുള്ള നിർവ്വചനത്തെ പക്വമാക്കുന്നതിൽ സഹായിച്ചു; അതും തികഞ്ഞ ഔപചാരികതയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഓക്സ്ഫോഡിലും അന്തഃസാരശൂന്യവും ഉപരിപ്ലവവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ അമിതപ്രതിപത്തി കാണിച്ചിരുന്ന റോമൻ കത്തോലിക്കാ സഭയോടും ഒപ്പം നിന്നുകൊണ്ടുതന്നെ. സാധാരണകാണാറുള്ള മതഔപചാരികതയ്ക്കും ആചാരങ്ങൾക്കും കെട്ടുപാടുകൾക്കും ഉപരിയായി, സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും മാനുഷികമൂല്യങ്ങളും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതായിരുന്നു മാക്സ്മുള്ളർ കണ്ടെത്തിയ ലളിതമായ ആ മതം. പാശ്ചാത്യമെന്നോ പൗരസ്ത്യമെന്നോ ഭേദമില്ല. ആചാരങ്ങൾക്കും എല്ലാവിധ ഔപചാരികതയ്ക്കും ഉപരിയായ ദൈവികത.

മാനവികത, വേദം, ഈശ്വരൻ, മതം ഇതെല്ലാം (ഭാഷാപരമായി) ഓരോ വാക്കുകൾ മാത്രമാണ്‌. അവയ്ക്ക് എത്രമഹനീയമായ അർത്ഥം കണ്ടെത്തി നിർവ്വചിച്ചു നൽകാൻ കഴിയുന്നുവെന്നതാണ്‌ ലോകത്തിനുവേണ്ടി നമുക്കു നൽകാനാവുന്ന സംഭാവന. നാമരൂപമായും ക്രിയാരൂപമായും എത്രയോ പദങ്ങളുണ്ട്. വികസിതവും തീഷ്ണതയേറിയതുമായ മനസ്സുകൊണ്ട് അവയെ അപഗ്രഥിക്കുമ്പോഴാണ്‌ അതിന്റെ അർത്ഥതലങ്ങൾ വെളിപ്പെടുന്നത്. ഇപ്രകാരം ഭാഷാശാസ്ത്രവും തത്വശാസ്ത്രവും ഒന്നിക്കുന്ന ജീവിതമായിരുന്നു മാക്സ് മുള്ളറുടേത്.
~ ~ ! ~ ~
ATHMAKATHA : MAX MULLER
ആത്മകഥ : മാക്സ് മുള്ളർ
Original English Title: My Autobiograhpy
Author: Max Muller
Malayalam Translation: P Prakash
പി. പ്രകാശ്

Publishers: Mathrubhumi Books
First Edition: October 2012
ISBN: 978-81-8265-464-8
Pages: 174
Price: Rs.110/-

Saturday, August 01, 2015

ലോകം ‘സാധാരണക്കാരന്റെ’ ലോകം

വ്യക്തിത്വവികസനം John Wooden

“വിശുദ്ധന്മാരോ പാപികളോ അല്ല സാധാരണക്കാരാണ്‌ ഈ ലോകത്തിനെ കലുഷിതവും ദുരിതപൂർണ്ണവുമാക്കുന്നത്” എന്ന പ്രസ്ഥാവനയും, സാമാന്യജനങ്ങളെയാകെ “പാപികളെ” എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ഒന്ന് പുനഃപരിശോധിക്കാം:

സാധാരണക്കാരൻ എന്നാൽ...
-> സമൂഹത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ
-> സമൂഹത്തിൽ നിന്നും പാഠം പഠിക്കുന്നവൻ
-> ചുറ്റുപാടുകളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നവൻ
....പല നിർവ്വചനങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.
ഇവിടെ ‘സാധാരണക്കാരൻ’ എന്ന വാക്കിന്‌ ‘യാഥാസ്ഥിതികൻ’ എന്ന വാക്കിനോട് സമാനമായ അർത്ഥം കൽപ്പിക്കുന്നത് സ്ഥിതിഗതികളെ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിച്ചേക്കും. ഇതൊരു കടംകഥ പോലെയാണ്‌. നിങ്ങൾ തന്നെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്...

“ശിശുക്കളെപ്പോലെ നിഷ്കളങ്കരായിത്തീരൂ” എന്ന വേദവാക്യവും “പാപം ചെയ്യാത്തവൻ കല്ലെറിയട്ടെ” എന്ന വേദവാക്യവും ഇക്കൂട്ടർക്ക് ഒരേപോലെ സ്വീകാര്യമല്ല!!!...അതാണ്‌ നമ്മുടെ ‘സാധാരണക്കാരൻ’...
“ഞാൻ ശങ്കരാചാര്യരോ യേശുക്രിസ്തുവോ ഒന്നുമല്ല” എന്നുപറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞുമാറുമെന്നുമാത്രമല്ല, ആത്മാർത്ഥതപുലർത്തുന്നവരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ആരെങ്കിലും മറിച്ചായാലോ ? “അങ്ങനെയൊക്കെയാകാമോ അതിന്‌ ചില നാട്ടുനടപ്പുകളും മര്യാദകളും ഒക്കെയില്ലേ” എന്ന നിലപാടെടുക്കുകയും ചെയ്യും...അതാണ്‌ നമ്മുടെ ‘സാധാരണക്കാരൻ’...

മാനവികതയ്ക്കും ആത്മീയതയ്ക്കും വിരുദ്ധമായതും എന്നാൽ അങ്ങേയറ്റം അത്യന്താപേഷിതമെന്ന പേരിൽ നടപ്പാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണിത്.  ഇക്കൂട്ടർ വിശുദ്ധരെ ആദരിക്കും പക്ഷെ വിശുദ്ധതയെ സ്വജീവിതത്തിൽ പകർത്തില്ല. “അത്രയ്ക്കൊന്നുമാകാൻ പറ്റില്ല സാധാരണക്കാരനല്ലേ” എന്നുപറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ വലിയ തിടുക്കമാണ്‌. വിശുദ്ധിയല്ല അഹംബോധവും അഭിമാനവുമാണ്‌ അവരെ നയിക്കുന്നതെന്നതിനാൽ പാപത്തോടൊപ്പം പാപിയെയും വെറുക്കും. സൗഹാർദ്ദപരമായ സമീപനത്തിലൂടെയും സഹവർത്തിത്വത്തിലൂടെയും ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും നിലനിർത്താൻ മാനവികതയും ആത്മീയതയും പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ യാഥാസ്ഥിതികതയാകട്ടെ വേർതിരിക്കലുകളിലൂടെയും ബാഹ്യമായ സംയമനത്തിലൂടെയും അച്ചടക്കം നടപ്പാക്കുന്നു; എന്നിട്ട് തങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ അച്ചടക്കമുണ്ടെന്ന് അഭിമാനപൂർവ്വം കരുതുന്നു; just want to be proud and discipline; not freedom with wisdom.

സമൂഹത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികകൾക്കും നാട്ടുനടപ്പിനും അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചവരല്ല, പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നും നന്മയെ(സത്) ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സമൂഹത്തെ ആ വഴിയിൽ നയിച്ചവരാണ്‌ മഹാത്മാക്കൾ. ലോകത്തിൽ നിന്നും പഠിച്ചവരല്ല, ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചവരാണവർ. തലകീഴായ വൃക്ഷത്തിനോട് പ്രപഞ്ചഘടനയെ പ്രതീകവൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേരിൽ നിന്നും പോഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇലകളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണല്ലോ വൃക്ഷം ചെയ്യുന്നത്. മുകളിൽ ഈശ്വരൻ(സത്) താഴെ ഭൂമി(ലോകം/ജീവിതം) എന്ന സങ്കൽപത്തിൽ. ഇവിടെ മുകളിൽ നിന്നും ‘സത്’-നെ സ്വീകരിച്ച് ലോകമാകുന്ന ഇലകളിലേക്ക് ‘സേവനം’ ചെയ്യുന്നു....എന്നാൽ യാഥാസ്ഥിതികത/പൊതുബോധം ആകട്ടെ ലോകത്തിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ച് ലോകത്തിലേക്കുതന്നെ സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ്‌. ലോകത്തിനെ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ്‌ അഭിമാനം, വ്യക്തിത്വബോധം, സൽപ്പേര്‌ തുടങ്ങിയ ധാരണകളിൽ കുടുങ്ങുന്നത്. ഇതിന്‌ ‘സത്’-മായി ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ശരിയാകാം മറ്റുചിലപ്പോൾ തെറ്റാകാം. സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതം പാപികളുടേതിനേക്കാൾ ദുരിതപൂർണ്ണമാകുവാനുള്ള കാരണവും ഇതാണ്‌...

എന്താണ്‌ നിങ്ങളെ ‘സാധാരണത്വം’ കൈവിടാതിരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ?  സഹതാപത്തോടുള്ള പ്രതിപത്തിയായിരിക്കാം... സഹായങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയായിരിക്കാം....ഇതിനേക്കാളധികം മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്നതെന്തെന്നോ?... സാധാരണത്വം കൈവിട്ടാൽ നിങ്ങൾ ദൈവികതയിലേക്കായിരിക്കുമോ അതോ ആസുരികതയിലേക്കായിരിക്കുമോ പോവുക എന്ന ഭയം !! ശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വയം കണ്ടെത്തൂ...
~ ~ ~ ! ~ ~ ~

Tuesday, March 31, 2015

ഹൃദയകമത്തിലെ രത്നം - ശ്രീ എംഭഗവദ്ഗീത, വേദങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ എന്നിവയിലൂടെയും മറ്റ് പൗരാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെയും ആദ്ധ്യാത്മിക ചിന്താധാരയിലൂടെയും സത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗം എന്ന് ഹിന്ദുധർമ്മത്തെ നമുക്കിവിടെ നിർവ്വചിക്കാം. ആത്മീയതയും സനാതനധർമ്മവുമാകട്ടെ ഏതൊരു സത്യവിശ്വാസിക്കും ഒരേപോലെ ബാധകവുമാകുന്നു. അപൂർവ്വം ചിലരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാത്രം ദിവ്യദർശനങ്ങളും അനുഭൂതികളും അത്ഭുതങ്ങളും സ്വയം കടന്നുവരുന്നു. മറ്റെല്ലാവരുടെയും കാര്യത്തിൽ നിർബന്ധമായും, അവൻ ലൗകികനോ സന്യാസിയോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, സാധനകളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആത്മവിചിന്തനങ്ങളും ആത്മാന്വേഷണത്തിനും സനാതനധർമ്മത്തിന്റെ പാലനത്തിനും ആവശ്യമായി വരുന്നു.

സകല മാനാഭിമാനങ്ങളെയും ദുരഭിമാനങ്ങളെയും ദൂരെയെറിയുക എന്നതാണ്‌ ആത്മീയതയുടെ ഒന്നാമത്തെ ചുവടുവയ്പ്പ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായി പെരുമാറാനാവുന്നു. നിങ്ങളിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വാസനകൾക്കും നന്മതിന്മകൾക്കും അപ്പോൾ മാത്രമേ തലയുയർത്താനാവൂ. സുന്ദരമായ മുഖംമൂടികൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഈ അവസരത്തിൽ നേർവഴിക്കു നയിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ, സദ്ചിന്തയുടെയും ശാസ്ത്രീയവും നിഷ്ഠയോടെയുമുള്ള സാധനയുടെ പ്രയോഗത്തിലൂടെയുമുള്ള ശുദ്ധീകരണം മാത്രമേ പോംവഴിയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു. സാധനയും സദാചാരവും പരസ്പരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും അവ സനാതനധർമ്മത്തിലും ആത്മീയതയിലും എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരം ക്രിയകളുടെ പ്രായോഗികവിശകലനവും മനഃശാസ്ത്രപരവും യോഗശാസ്ത്രപരവുമായ അപഗ്രഥനവും ഈ കൃതിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
---------------------------------
Book Name:
ഹൃദയകമത്തിലെ രത്നം - സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത മൂല്യങ്ങൾ
Hrudaya Kamalathile Rathnam - Sanathana Dharmathinte Saswatha Moolyangal

Author: ശ്രീ എം Sri M

Language: Malayalam
Category: Phylosophy / ദർശനം

Original English Title:
Jewel in the Lotus - Deeper Aspects of Hinduism

Malayalam translation:
ഡി തങ്കപ്പൻ നായർ
D Thankappan Nair

Publishers: D C Books
First published: April 2012
Third impression: March 2014
ISBN 978-81-264-3507-4

Pages: 196 Price: Rs. 125/-

Friday, March 06, 2015

കമ്യൂണിസവും മതങ്ങളും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളും

communism kerala

(കമ്യൂണിസത്തെയും മതങ്ങളെയും കമ്യൂണിസത്തിലെ മതവിരുദ്ധതെയെയും അവലോകനം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ്‌ ഈ ലേഖനം. കൂടുതൽ വസ്തുനിഷ്ഠമോ യുക്തിസഹമോ ആയ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ ലേഖനം തിരുത്തപ്പെടുന്നതായിരിക്കും.)

വർഗ്ഗരഹിതവും രാഷ്ട്രരഹിതവും ആയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയാണ്‌ കമ്യൂണിസം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇവിടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും ഉത്പാദനോപാധികളുമെല്ലാം പൊതു ഉടമസ്ഥതയിലായിരുക്കും സോഷ്യലിസം എന്ന ബൃഹത്തായ ചിന്താധാരയിൽ ആദേശം ചെയ്തുനിൽക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ്‌ കമ്യൂണിസം. സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ സമത്വം ആണ്‌ സോഷ്യലിസം എന്ന പദംകൊണ്ട്‌ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കമ്യൂണിസം എന്ന പദം കുടുതൽ പ്രചാരം നേടുകയും അത്തരം ആശയസംഹിതകൾക്ക് സംഘടനാതലത്തിൽ ഒരു രൂപം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തത് കാൾമാർക്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളോടു കൂടിയാണെന്ന് കരുതാം. അതിവിശാലമായ സോഷ്യലിസം (സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ തുലനം) എന്ന ആശയവും അതിന്റെ ഒരു ഘടകമായ കമ്യൂണിസവും (വർഗ്ഗരഹിതവും സാമ്പത്തികസമത്വമുള്ളതുമായ സമൂഹസൃഷ്ടിക്കുള്ള കർമ്മ പദ്ധതികൾ) കാൾമാർക്സ് എന്ന സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവിന്റെ വിവിധ സാമൂഹ്യപരിഷ്കരണ ആശയങ്ങളും ചേർന്നതാണ്‌ മാർക്സിസം.
Socialism -> Communism -> Marxism
സോഷ്യലിസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ കമ്യൂണിസവും കമ്യൂണിസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ മാർക്സിസവും രൂപംകൊണ്ടു എന്ന് പൊതുവിൽ പറയാം.

ആധുനികലോകത്തിൽ സോഷ്യലിസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ കമ്യൂണിസം എന്ന പ്രായോഗിക പദ്ധതി വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചുതുടങ്ങിയത് കാൾമാർസിന്റെയും ലെനിനിന്റെയും മാവോയുടെയും എല്ലാം പ്രവർത്തനത്തെതുടർന്നാണെന്നു കരുതാം. ഇവർ സോഷ്യലിസത്തെ/കമ്യൂണിസത്തെ നടപ്പിൽ വരുത്തുവാൻ അവരവരുടേതായ ആശയങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും പ്രാവർത്തികമാക്കി. അങ്ങനെ കമ്യൂണിസം, മാർക്സിസം, ലെനിനിസം, മാവോയിസം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടു.

കമ്മ്യൂണിസം എന്തുകൊണ്ട് മതവിരുദ്ധമാകുന്നു/അങ്ങനെ ധാരണയുണ്ടാക്കുന്നു ? എന്ന ചോദ്യത്തെ ഇനി വിശകലനം ചെയ്യാം. ഇതിന്‌ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ്‌ കാണുന്നത്:
(1) സമത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയെ മതനേതാക്കളും മതസംഹിതകളും ഉൾക്കൊള്ളാതെയും പരിപാലിക്കാതെയുമിരിക്കുകയും മുതലാളിത്വവ്യവസ്ഥിതിയെ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നത്. മതങ്ങൾ പ്രായോകതലത്തിലെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിസവും സോഷ്യലിസവും ഉൾക്കൊള്ളാത്തതായി കാണപ്പെട്ടു. അത് മതങ്ങളെ എതിർക്കുന്നതിനു കാരണമായിവരുന്നു.
(2) കാൾമാർക്സ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് നടപ്പാക്കിയ “വൈരുദ്ധ്യാതമക ഭൗതികവാദം  (Dialectical materialism)” എന്ന സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം. മതമേധാവികൾ അനീതിനിറഞ്ഞ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ നടപ്പാക്കിയിരുന്നതുകാരണം ആത്മീയത എന്ന ആശയത്തിൽ കഴമ്പില്ല എന്ന ധാരണ വന്നുചേർന്നത് “വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം” എന്ന ആശയത്തെ കൂടുതൽ സ്വീകാര്യമാക്കിയതിനും ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവാം.

വൈരുദ്ധ്യാത്മക സിദ്ധാന്തവും ഭൗതികവാദസിദ്ധാന്തവും ഒത്തുചേർന്നതാണ്‌ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദ സിദ്ധാന്തം. ഒരു വസ്തുത ഒന്നുകിൽ ശരിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായിരിക്കും; ഇതിനുരണ്ടിനുമിടയിൽ ഒരു അവസ്ഥയില്ല. ഇതാണ്‌ വൈരുദ്ധ്യാത്മക സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. എല്ലാ വസ്തുക്കളും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങളാലാണെന്നും അതീന്ദ്രിയ ശക്തികളൊന്നും ഇല്ലെന്നും ഭൗതികവാദം പറയുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രാഥമികമായത് പദാർത്ഥം ആണെന്നും ആശയം പിന്നീടാണ്‌ ഉണ്ടായതെന്നും പ്രപഞ്ചം ഏതെങ്കിലും ആശയത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയല്ലെന്നും വൈരുദ്ധ്യാതമക ഭൗതികവാദം പറയുന്നു. സങ്കല്പഫലമായി, ദൈവത്തിന്റെ ആശയഫലമായി ആണ്‌ പ്രപഞ്ചം രൂപംകൊണ്ടത് എന്നത്രേ ആത്മീയവാദം പറയുന്നത്.

ഐസക്ന്യൂട്ടൺ ഭൂഗുരുത്വാകർഷണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനു മുൻപും ഗുരുത്വാകർഷണം വസ്തുക്കളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ, സന്തുലലനാവസ്ഥയിലും പാർസ്പര്യത്തിലും വർത്തിച്ചിരുന്ന ഏതൊരു സമൂഹത്തിലും സോഷ്യലിസം സ്വാഭാവികമായും നിലനിന്നിരുന്നു. മത്സരങ്ങളും ഫ്യൂഡലിസവും സാമ്രാജ്യത്വവും സ്വേഛാധിപത്യവുമാണ്‌ ആ സോഷ്യലിസത്തെ, സന്തുലനാവസ്ഥയെ തകർക്കുന്നത്. സന്തുലനാവസ്ഥയെ തകർക്കുന്ന നീക്കങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിനായി കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉദയം ചെയ്തു. തുടർന്ന്, കമ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കന്മാർ അവതരിപ്പിച്ച സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കൊക്കെയും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സ്വീകാര്യതയും ലഭിച്ചു. വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദത്തിന്‌ സോഷ്യലിസവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലെങ്കിലും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥനങ്ങളുടെ ഒരു തത്വമായി വരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദത്തെ സ്വീകരിക്കാനിടയായതും അങ്ങനെയായിരിക്കാം. ആദ്യകാല കമ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കൾ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദത്തിലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നതിനാൽ.

സോഷ്യലിസത്തെക്കുറിച്ച് മതങ്ങളുടെ നിലപാട് എന്തായിരിക്കും ? മതങ്ങളുടെ നിലപാട് മതനേതാക്കന്മാരുടെ നിലപാട് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായിത്തിരിക്കേണ്ടിവരും. മതങ്ങളുടെ നിലപാടിന്‌ വിരുദ്ധമാകുമോ മതനേതാക്കന്മാരുടെ നിലപാട് എന്നുചോദിച്ചാൽ, പ്രായോഗികമായി അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടിവരും. താത്വികമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ സോഷ്യലിലം എന്ന ആശയത്തെ മതങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കാനാണ്‌ മതാനുയായികൾ താൽപര്യപ്പെടുന്നതും. ബാല്യകാല സുഹൃത്തായ സുധാമയെ (കുചേലനെ) ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വീകരിച്ചവിധവും, ഗോപാലന്മാരോടൊത്ത് കാലികളെ മേയിച് നടന്നതും, യേശുക്രിസ്തു അവശർക്കും ആലംബഹീനർക്കും സഹായമായതും, മദർതെരേസ ദരിദ്രരെയും രോഗികളെയും അനാധരെയും സംരക്ഷിച്ചതും, സ്വാമിവിവേകാനന്ദൻ ചെറുപ്പം മുതൽ ഇതരമതവിശ്വാസികളോടൊത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ഇടപഴകുകയും ചെയ്തതും, ശ്രീനാരായണഗുരു പന്തിഭോജനം നടത്തിയതും എല്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ മതാനുയായികൾ താൽപര്യപ്പെടുന്നത് അവർ സോഷ്യലിസത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നതിന്റെ തെളിവായി കരുതാം. മതങ്ങൾ മനുഷ്യനന്മയ്ക്കുവേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അതിൽ സോഷ്യലിലം സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. റിലിജിയസ് സോഷ്യലിസം എന്നപേരിലും ഇതറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനെയും യേശുക്രിസ്തുവിനെയും സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്നും വിളിക്കാം.

സമത്വത്തിനും സമ്പത്തിന്റെ വികേന്ദ്രീകരണത്തിനും വേണ്ടി കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളോട് ചേരേണ്ടിവരുന്നത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യമായിത്തീരുന്നു. വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതി. ഫ്യൂഡലിസത്തെയും സാമ്രാജ്യത്വത്തെയും മതവിരുദ്ധമായി കരുതുകുകയും എന്നാൽ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദത്തിൽ അത്ര താൽപര്യമില്ലാത്തവരും ആയ ജനങ്ങളും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി യോജിച്ചു. അങ്ങനെ, മതത്തിലും കമ്യൂണിസത്തിലും താൽപര്യമുള്ള ഒരു ജനവിഭാഗം കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ  ഭാഗമായി നിലനിൽക്കുന്നു. ഇത് റിലീജിയസ് കമ്യൂണിസം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടുതുടങ്ങി. വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ എന്ന് ഇവരെ വിശേഷിപ്പിക്കാം.

യാഥാസ്ഥിതികത ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരും മനുഷ്യത്വരഹിതമായ രീകളിൽനിന്നും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നും മതത്തെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി അടുക്കാനാവുന്നില്ല. ‘മതം എന്നാൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും അനാചാരങ്ങളുടെയും കൂമ്പാരം’ എന്ന ധാരണ പ്രസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്നതാണ്‌ കാരണം. മനുഷ്യൻ ഒരു മതത്തിലും പെടുന്നില്ലെങ്കിലും മനുഷ്യനും പ്രകൃതിക്കും ഗുണപരമായ ജീവിതരീതികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും പിൻതുടർന്നാൽ മതിയെന്ന് കരുതുന്ന, എന്നാൽ ഭൗതികവാദത്തെ മാത്രമായി ഉൾക്കൊള്ളാത്ത NonReligious-Spirituality എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവരും ആശയപരമായി കമ്യൂണിസത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിലും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നുനിൽക്കുന്നു. യുക്തിവാദം അത്ര യുക്തിവാദം അല്ലായെന്നു തോന്നുന്നതാണ്‌ കാരണം. യാഥാസ്ഥിതികതയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും വേണ്ടിവന്നാൽ മതത്തെത്തന്നെ സ്വജീവിതത്തിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളാനും തയ്യാറുള്ളവർ ഹിന്ദുവിഭാഗങ്ങളിലുള്ളതുപോലെ സെമറ്റിക് മത വിഭാഗങ്ങളിൽ ഇല്ല എന്നത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും അകറ്റാനിടയാക്കുന്നു. മതവും കമ്യൂണിസവും മാനവികതയും തമ്മിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന മേഖലകളാണിതൊക്കെ.

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും ചില നിഷ്കർഷകളുണ്ട്. മനുഷ്യരുടെ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കുന്നു, കാവിയും പച്ചയും നിറങ്ങൾക്ക് ചില മതങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുള്ളതുപോലെ കമ്യൂണിസത്തിന്റെ നിറം ചുവപ്പ് ആയിക്കരുതപ്പെടുന്നു. കൊടിമരവും പുഷ്പാർപ്പണവുമുണ്ട്. മനുഷ്യനെ മനഃശാസ്ത്രപരമായി ഇവയെല്ലാം ഏതോ വിധത്തിൽ ഇത്തരം ആചാരങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നു. കമ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയ്ക്കും മൂലധനത്തിനും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ബൈബിളിന്റെ സ്ഥാനമാണുള്ളത്. മതവിശ്വാസികൾ ഋഷിമാരുടെയും പ്രവാചകന്മാരുടെയും വാചകങ്ങളെ മുറുകെപ്പിടിക്കുന്നതുപോലെ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് ഫ്രോയിഡിന്റെയും മാർക്സിയൻ തത്വചിന്തകന്മാരുടെയും ആശയങ്ങളെ മുറുകെപ്പിടിക്കേണ്ടിവരുന്നുണ്ടോ...? ഇങ്ങനെ ബൃഹത്തായ ഒരു തത്വസംഹിതയും പ്രായോഗിക മാർഗ്ഗങ്ങളും അടങ്ങുന്നതാണ്‌ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം. ഒരു മതമെന്നപോലെ പ്രബലവും നിയമാവലികളും ആശയസംഹിതകളും ഉള്ളതുമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി കമ്യൂണിസവും കാണപ്പെടുന്നു. കമ്യൂണിസം-മാനവികത-ആത്മീയത--മതങ്ങൾ ഇവയെങ്ങനെ പരസ്പരം കെട്ടുപിണഞ്ഞുകിടക്കുന്നു....?!!!

Saturday, February 28, 2015

അയ്യൻകാളിയും കേരള നവോത്ഥാനവും

അയ്യൻകാളി ayyankali അയ്യങ്കാളി

അയ്യൻകാളിയുടെ ജനനവും ജീവിതപശ്ചാത്തലവും, ജാതീയമായ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും അധഃസ്ഥിതരുടെ വിമോചനത്തിനായി നടത്തിയ സാമൂഹികമുന്നേറ്റങ്ങളും നേരിടേണ്ടിവന്ന വെല്ലുവിളികളും, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഇതര സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനരീതികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചരിത്രപരമായും താത്വികമായും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ജനതയുടെ വിമോചനത്തിന്‌ വിദ്യാഭ്യാസവും സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികമായ അംഗീകാരവും അത്യാവശ്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവ നേടിയെടുക്കുന്നതിനായി അയ്യൻകാളി നടത്തിയ പരിശ്രമങ്ങളാണ്‌ ഇതിൽ പ്രധാനമായും ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചരിത്രസംഭവങ്ങളെയും അവ ഇന്നത്തെ സാമൂഹിക ഘടനയിലേക്കും ചിന്താഗതിയിലേക്കും എത്തിച്ചേരാനിടയായ വിധവും മനസ്സിലാക്കാം.

മതപരമായ ആദ്ധ്യാത്മിക മൂല്യങ്ങളാണ്‌ ഫ്യൂഡലിസത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചതെന്ന പക്ഷത്തുനിന്നുകൊണ്ടുള്ള രചന. യാഥാസ്ഥിതികതയെയും മതഭ്രാന്തിനെയുമാണ്‌ മതമെന്ന് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ മതപരമായ മൂല്യങ്ങളാണ്‌ ഫ്യൂഡൽ സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ടു നയിച്ചതെന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. മാനവികതയും ഇതര ആത്മീയമൂല്യങ്ങളും ഒത്തുചേരുന്ന വ്യക്തിയായി രവീന്ദ്രനാഥ ടഗോറിനെയെങ്കിലും കണ്ടെത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മാനവികതയും ആദ്ധ്യാത്മികതയും വിരുദ്ധമാണെന്ന് കരുതാനാഗ്രഹിക്കുന്നവരെ അത് അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നു. കാഴ്ചപ്പാടിലെ ഈ വൈരുദ്ധ്യമാണ്‌ അയ്യങ്കാളിയെ തങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിലേക്ക് വലിച്ചടുപ്പിക്കാൻ പല വിഭാഗങ്ങളെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്‌ അയ്യങ്കാളി ചെയ്തത് ? അധഃസ്ഥിതരായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളെ അവരുടെ ദുരവസ്ഥയിൽ നിന്നും കരകയറ്റുന്നതിനായി പ്രയത്നിച്ചു എന്നത്. ഇതാകട്ടെ, ഭൗതികവാദത്തിനോ ആത്മീയവാദത്തിനോ വിരുദ്ധവുമല്ല. മാനവികത എന്നത് യുക്തിവാദികൾക്കും ആത്മീയവാദികൾക്കും സ്വീകാര്യമായതും അനിവാര്യമായതുംകൊണ്ടാണ്‌ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അവ യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിനും ഫ്യൂഡലിസത്തിനും സാമ്രാജ്യത്വത്തിനും എതിരുമാണ് എന്നുപറയാൻ കഴിയും.

അടിമത്വവും ജാതീയമായ ക്രൂരതകളും കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ചതിനു ശേഷമുള്ള ചരിത്രമാണ്‌ ഇതിലുള്ളത്. ഇതിൽ നിന്നും കരകയറാൻ കൂട്ടുപിടിച്ചതാകട്ടെ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണനടത്തിപ്പിനായി ജനങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തയ്യാറാക്കിയ പാഠ്യപദ്ധതിയും. പരിഷ്കാരമെന്നപേരിൽ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും കുടുംബബന്ധങ്ങളിലും കടന്നുകയറിയതാകട്ടെ വിക്ടോറിയൻ സദാചാരനിയമങ്ങളും അറേബ്യൻ നിഷ്കർഷകളും. ഫ്യൂഡലിസത്തെ തകർക്കാനായി മുതലാളിത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ആ മുതലാളിത്തം സാമ്രാജ്യത്വത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തെ ദുരിതത്തിലാക്കി. എവിടെയായിരിക്കും നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിരിക്കുക....? ഇന്നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണണമെങ്കിൽ ചരിത്രം അറിയണം. സമഗ്രവും ദീർഘവുമായ ചരിത്രം. ആ ചരിത്രപാഠങ്ങളിലേക്ക് ഒരദ്ധ്യായം കൂടി...
~ ~ ~ ! ~ ~ ~
അയ്യൻകാളിയും കേരള നവോത്ഥാനവും
Ayyan Kaliyum Kerala Navodhanavum
(Ayyan Kali and Kerala Renaissance)

Presented by:
നേതാജി സാമൂഹ്യ-സാംസ്കാരിക പഠനകേന്ദ്രം
Netaji Centre for Socio-Cultural Studies

Publishers:
Unity Books and Publications

Pages: 160  Price: Rs. 120/-

Friday, February 20, 2015

പൊതുഗതാഗതം പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന്

ksrtc public transport kerala

“ആരോഗ്യകരമായ പൊതുഗതാഗതം പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന്‌”. കെഎസ്ആർടിസി ബസ്സ് ഡേ ആചരണത്തിലെ മുദ്രാവാക്യം‌. 1938 ഫെബ്രുവരി 20ന്‌ തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സ് രാജകുടുംബാംഗങ്ങളുമായി കവടിയാറിലേക്ക് ഒരു യാത്ര നടത്തി. ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഈ യാത്രയാണ്‌ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തിന്റെ ആരംഭമായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നതും. ഇന്ന് റോഡുമാർഗ്ഗമുള്ള നമ്മുടെ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം (state carriage) ഏറെ വളരുകയും വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കുകയും ചെതുകൊണ്ട്‌ 77 വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു.

പൊതുഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ അപര്യാപ്തമാകുമ്പോൾ അവയെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് സ്വകാര്യവാഹനങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നതിനു പകരം സംഘടിതമായി പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്‌‌. മെച്ചപ്പെട്ട പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് സ്വകാര്യവാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ നമുക്കുകഴിയണം. പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന്‌ എന്തുകൊണ്ട് അനിവാര്യമാകുന്നുവെന്ന് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലേഖനത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം:
"ഗ്രീന്‍ ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ടിന് സമയമായി"
(ഈ ലേഖനം ഇപ്പോൾ മാധ്യമം ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു. Original Source:http://www.madhyamam.com/weekly/2664)

ഗ്രീന്‍ ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ടിന് സമയമായി
- ഡോ.ഷാജി ദാമോദരന്‍
അന്നന്നത്തെ അന്നത്തിന് വകതേടി ഒരിടത്തുനിന്നു മറ്റൊരിടത്തേക്ക് കാല്‍നടയായും കാളവണ്ടിയിലും യാത്രചെയ്തിരുന്ന പണ്ടത്തെ കാലത്തുനിന്നും ഇന്നത്തെ ആഡംബര കാര്‍യാത്രകളിലേക്ക് മനുഷ്യന്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്നതോടെ കാറുകള്‍ ആധുനിക ആഡംബരത്തിന്റെ ചിഹ്നമായി മാറി. എന്നിരുന്നാലും പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ കാറിനെ കാണുന്നത് ന്യൂക്ളിയര്‍ ബോംബ് കഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നെ ഏറ്റവും വിനാശകരമായ കണ്ടുപിടിത്തമായാണ്. കേരളത്തില്‍ ഒരു കോടിയോളം വാഹനങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്ക്. വര്‍ഷംതോറും പത്തുലക്ഷത്തിലധികം വാഹനങ്ങള്‍ നിരത്തിലിറങ്ങുന്നു. വീട്ടിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും ഓരോ കാര്‍ എന്നതാണ് സ്ഥിതി. കാറിന്റെ വലുപ്പവും വീലും കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതുപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സ്, ആഭിജാത്യം, സമൂഹമധ്യത്തിലുള്ള പദവി, ജീവിതവിജയത്തിന്‍െറ ഇമേജ് എന്നിവ വര്‍ധിക്കുന്നു.

പക്ഷേ, ഇതിന്റെ പാര്‍ശ്വഫലങ്ങള്‍ വളരെ കയ്പേറിയതാണ്. ഇവിടെ പ്രതിദിനം പത്തിലധികം ജീവനാണ് റോഡപകടങ്ങളില്‍പെട്ട് പൊലിഞ്ഞുപോകുന്നത്. അംഗവൈകല്യങ്ങള്‍ സംഭവിച്ച് ശേഷിച്ച ജീവിതം നരകതുല്യമായി തള്ളിനീക്കുന്നവര്‍ ആയിരങ്ങള്‍ വേറെവരും. മനുഷ്യരാശിയിലേക്ക് പുതിയ ഒരു രോഗമായി വാഹനാപകടങ്ങള്‍ കടന്നുകയറിക്കഴിഞ്ഞു. വര്‍ധിച്ചുവരുന്ന നഗരവത്കരണത്തിന്റെ പ്രധാന രോഗാതുരതയായും (Morbidity) മരണകാരണമായും (Mortality) വാഹനാപകടങ്ങള്‍ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. പകര്‍ച്ചവ്യാധികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള അണുജന്യരോഗങ്ങളെക്കാള്‍ ഇന്ന് മുന്‍പന്തിയില്‍ നില്‍ക്കുന്നതാണ് ജീവിതശൈലീരോഗമായ വാഹന അപകടങ്ങൾ‍. വാഹനങ്ങളില്‍ യാത്രചെയ്യുന്നവരെ മാത്രമല്ല, കാല്‍നടയാത്രക്കാരെപോലും ഇത് മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നു. ദിവസവും ആളുകള്‍ റോഡില്‍ പിടഞ്ഞുമരിക്കുന്നത് (അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നത്) നോക്കിനില്‍ക്കാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല. മറ്റൊരു ഉദാഹരണം വാഹനാപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം. നമ്മുടെ ഇന്ത്യാ രാജ്യത്തിനായി 1994ല്‍ കാര്‍ഗില്‍ യുദ്ധത്തില്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ച ജവാന്മാരുടെ എണ്ണം 527 മാത്രമായിരുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ ഇതേ വര്‍ഷം വാഹനാപകടങ്ങളില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടവര്‍ ഇതില്‍ കൂടുതലായിരുന്നു. നമ്മള്‍തന്നെ സുരക്ഷിതരല്ളെന്നാണ് ഈ കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കാറുകളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വര്‍ധിച്ചതുമൂലം നഗരങ്ങളില്‍ ഇപ്പോള്‍തന്നെ മൂന്ന് കി.മീറ്റര്‍ ദൂരം പിന്നിടാന്‍ ഒരു മണിക്കൂറോളം എടുക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങള്‍ എത്തി. ഇത്രയും ദൂരം നടന്നാല്‍തന്നെ 20-25 മിനിറ്റിനകവും സൈക്കിളിലാണെങ്കില്‍ പത്തു മിനിറ്റിനകവും എത്താന്‍ കഴിയും.

എന്നാൽ‍, റോഡപകടങ്ങളെക്കാള്‍ ഗുരുതരമായി ഇന്ന് ശബ്ദ, അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണവും ഇതേതുടര്‍ന്ന് മനുഷ്യര്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന (സസ്യജീവലോകത്തിനും) രോഗങ്ങള്‍ക്കും വാഹനപ്പെരുപ്പം കാരണമാകുന്നു. കാല്‍നടക്കാര്‍ക്കും സൈക്കിള്‍ യാത്രക്കാര്‍ക്കും മാത്രമല്ല, വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാത്തവര്‍ക്കുപോലും വായുമലിനീകരണത്തിന്റെ ആഘാതം നേരിടേണ്ടിവരുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മള്‍ വലിക്കുന്ന ഓരോ ശ്വാസത്തിലും ആശ്വാസമല്ല. അപകടമാണുണ്ടാക്കുന്നത്. എത്രയും കുറച്ച് ശ്വാസംവലിക്കുന്നുവോ അത്രയും നല്ലത് എന്നതായിരിക്കുന്നു സ്ഥിതി! ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ സഹസ്ഥാപനമായ ഐ.എ.ആര്‍.സി പുറത്തിറക്കിയ പഠനത്തില്‍ ഗതാഗത വായുമലിനീകരണത്തിനെ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നിലാണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് വന്‍തോതില്‍ ശ്വാസകോശ അര്‍ബുദത്തിനു കാരണമാകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഐ.എ.ആർ‍.സി ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗവേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഈ മലിനവായു കാന്‍സര്‍ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചു പുത്തന്‍ തെളിവുകള്‍ പാരമ്പര്യേതര ഇന്ധനമുപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങള്‍, ഇന്ധനം ഒട്ടുംതന്നെ വേണ്ടാത്ത സൈക്കിള്‍ മുതലായ വാഹനങ്ങള്‍ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഗതാഗത മാര്‍ഗങ്ങള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് സര്‍ക്കാര്‍ ഇനിയും വൈകിപ്പിക്കുന്നത് ആരോഗ്യകരമല്ല.

ജര്‍മനിയിലെ പല യൂനിവേഴ്സിറ്റികളിലും വൈ.ചാന്‍സലര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് കാറില്‍ കാമ്പസിനകത്ത് വരാന്‍ അനുവാദമുള്ളത്. മറ്റ് ജീവനക്കാരും വിദ്യാര്‍ഥികളും എല്ലാംതന്നെ സൈക്കിളിലാണ് കാമ്പസില്‍ വരുന്നത്. വളരെ ഉയര്‍ന്ന പരിസ്ഥിതി സാക്ഷരത (ഇക്കോ ലിറ്ററസി) അവര്‍ ആര്‍ജിച്ചുകഴിഞ്ഞു (സാധാരണ ജനങ്ങളടക്കം). മാത്രമല്ല, ഈ വക രാജ്യങ്ങളില്‍ സൈക്കിള്‍ കാരേജുകളുള്ള ബസുകള്‍ ഓടിത്തുടങ്ങിയിട്ട് നാളേറെയായി. ഇന്ത്യയില്‍ സ്ഥിതി നേരെ മറിച്ചാണ്. ഇവിടെ ദേശസാല്‍കൃത ബാങ്കുകളടക്കം പെട്രോള്‍/ഡീസല്‍ കാറിന്റെ എണ്ണംകൂട്ടാനുള്ള മത്സരബുദ്ധിയോടെ ലോണ്‍ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗ്രീന്‍ ബാങ്കിങ് എന്നത് കടലാസിന്‍െറ ഉപയോഗം കുറക്കുന്നതിലേക്ക് മാത്രമായി ഒതുങ്ങി. മാത്രമല്ല, കേരളത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ടായി ഉണ്ടായ സാമ്പത്തിക മുന്നേറ്റം സൈക്കിള്‍ ചവിട്ടുന്നതുപോലും മാനക്കേട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മലയാളികളില്‍ വികലബോധം വളര്‍ത്തിക്കഴിഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ വര്‍ധിച്ച ആത്മഹത്യാനിരക്കിന്റെ ഒരു കാരണമായി സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് വ്യക്തിക്കും സമൂഹത്തിനും അനാരോഗ്യകരമായ ഈ ‘കാർലോൺ‍’ പ്രവണതയാണ്. ഇതുമൂലം ഇ.എം.ഐക്കും ഇന്ധനച്ചെലവിനും മറ്റുമായി ഉള്ളവരുമാനത്തിന്റെ സിംഹഭാഗവും ചെലവിടുന്ന കുടുംബങ്ങള്‍ നിരവധിയാണ്. ഇതുമൂലം കടുത്ത സാമ്പത്തിക-മാനസിക സമ്മര്‍ദത്തിന് ഇക്കൂട്ടര്‍ അടിമപ്പെടുന്നു.

യൂറോപ്പിലും ഇന്ത്യയിലെതന്നെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നല്ല വില്‍പനയുള്ള ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങള്‍ (ടൂ വീലര്‍ അടക്കം) കേരളീയ മധ്യവര്‍ഗം തിരസ്കരിച്ച മട്ടാണ്. താരതമ്യേന ചെറുവാഹനങ്ങളായ ഇത് സ്റ്റാറ്റസിനു ചേര്‍ന്നതല്ല എന്നാണ് ഇവരുടെ കണക്കുകൂട്ടല്‍! പ്രാണവായുവിന്‍െറ മലിനീകരണത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇക്കൂട്ടര്‍ ചിന്തിക്കുന്നേയില്ല. കാറുകള്‍ നടത്തുന്ന ശ്വാസവായുവിന്റെ (O2) നാശം സര്‍വ അതിരുകളും ലംഘിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് പ്രകൃത്യാ സസ്യങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന ഉല്‍പാദനത്തെയും കവച്ചുവെക്കുന്ന രീതിയിലാണ്. ഇനി ഇവിടെ ചെടി നട്ടതുകൊണ്ടൊന്നും അന്തരീക്ഷം നന്നാവാന്‍ പോകുന്നില്ല. കാരണം, ചെടിക്കും ശ്വസിച്ചുവളരാനുള്ള പ്രാണവായുവിന്റെ നില പരുങ്ങലിലാണ്. മനുഷ്യര്‍ക്കും സസ്യങ്ങള്‍ക്കും ആരോഗ്യത്തോടെ വളരാന്‍ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണ് സംജാതമായിരിക്കുന്നത്.

1500 സി.സി എന്‍ജിന്‍ ഫിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കാര്‍ ഒരു വര്‍ഷം നശിപ്പിക്കുന്ന ഓക്സിജന് തുല്യമായ അളവ് ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് സസ്യങ്ങള്‍ അനേകം വര്‍ഷമെടുക്കും. കാറിന്റെ ഭാരവും എന്‍ജിന്റെ ശേഷിയും കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവും കുറയുന്നു. മാത്രമല്ല, എന്‍ജിനില്‍ നിന്നുള്ള വിഷവാതക ബഹിര്‍ഗമനം നിമിത്തം ഉള്ള ഓക്സിജന്‍ മലിനമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. സത്യത്തില്‍ നമ്മുടെ ആവാസകേന്ദ്രമായ ഈ ഗ്രഹത്തില്‍ ശൂന്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാതകമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്സിജന്‍. ‘ഓക്സിജന്‍’ സിലിണ്ടറും താങ്ങി ബഹിരാകാശ യാത്രികരെപ്പോലെ ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങേണ്ട കാലം അത്ര വിദൂരമൊന്നുമല്ല. മിക്കവാറും ഈ തലമുറയില്‍തന്നെ അത് വേണ്ടിവരും. ഒരു തീര്‍ഥാടന സീസണില്‍ മാത്രം പുകച്ചു പുറംതള്ളുന്ന ഫോസില്‍ ഇന്ധനത്തിന്റെ അളവ് ഏകദേശം 15000000 കോടി ലിറ്ററാണ്. ഇത് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വിസര്‍ജിക്കുന്ന കാര്‍ബണ്‍ മാലിന്യം ഏകദേശം 50,000 ടണ്‍ വരും.


പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളില്‍ വലിയ കാറുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റസിന്റെ അടയാളമല്ലാതായികഴിഞ്ഞു. ഉയര്‍ന്ന പരിസ്ഥിതി സാക്ഷരതമൂലം ഇത് ആരോഗ്യകരമായ പ്രവണതയായി ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, കനത്ത നികുതികള്‍ ചുമത്തിയും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചും ഗവണ്‍മെന്‍റ് ഇതിന് കടിഞ്ഞാണിടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ബാങ്കുകള്‍ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് ‘സോഫ്റ്റ്ലോണ്‍’ അനുവദിക്കുന്നുമുണ്ട്. കൂടാതെ, ഗവണ്‍മെന്‍റ് വക സബ്സിഡി വേറെയും. പീക്ക് അവറില്‍ നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാന്‍ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്ന ഒരു രീതിയും ചില നഗരങ്ങളില്‍ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതമായി നമ്മുടെ ജൈവ വ്യവസ്ഥക്കുതന്നെ ഭീഷണി (global warming) നേരിടുന്നത് അടുത്തകാലത്ത് ചര്‍ച്ചാവിഷയമാണല്ളോ. സുസ്ഥിര ഗതാഗത മാര്‍ഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബര്‍ലിനിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പറയുന്നത് ഒരു കാര്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തില്‍ ശരാശരി 1000 പൗണ്ട് ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങള്‍ പുറന്തള്ളുന്നുവെന്നതാണ്. ഈ കണക്ക് കേരളത്തിലെ കാറുകളുടെ എണ്ണംതന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കില്‍ നമ്മെ ഞെട്ടിക്കും. ‘3000000,000’ പൗണ്ട് വിഷവാതകങ്ങളാണ് ഈ ജനങ്ങള്‍ തിങ്ങിപ്പാര്‍ക്കുന്ന കൊച്ചുകേരളത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ മാത്രം കലരുന്നത്. ഇവിടെ മനുഷ്യര്‍ ശുദ്ധവായുകിട്ടാതെ മരിച്ചുപോകാത്തത് ഈശ്വരന്റെ കൃപകൊണ്ടുമാത്രം! ഉടനെ മരിച്ചില്ളെങ്കില്‍ത്തന്നെ ഇത് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു.

പ്രെട്രോള്‍/ഡീസല്‍ കാറുകളില്‍നിന്ന് പുറത്തുവരുന്നത് കാര്‍ബണ്‍ഡൈയോക്സൈഡ് (CO2), കാര്‍ബണ്‍ മോണോക്സൈഡ് (Co), നൈട്രജന്‍ ഓക്സൈഡുകള്‍ (Nox), സള്‍ഫര്‍ ഓക്സൈഡുകള്‍ (So2), ഹൈഡ്രോകാര്‍ബണ്‍സ്, പാര്‍ട്ടികുലേറ്റ്സ് (Particulate Matter) അഥവാ സൂക്ഷ്മതരികള്‍, ഓസോണ്‍ (O3), ലഡ്, ക്ളോറോ ഫ്ളൂറോ കാര്‍ബണ്‍സ്, ബ്ളാക് കാര്‍ബണ്‍ (Soot) തുടങ്ങിയ വിഷജന്യ വാതക-വാതകേതര മൂലകങ്ങളാണ്. ഇവ മനുഷ്യനും ഭൂമിക്കും ജീവജാലങ്ങള്‍ക്കും ഉണ്ടാക്കുന്ന അപായങ്ങള്‍ ഇനംതിരിച്ച് താഴെ കൊടുക്കുന്നു:

Co: സസ്യങ്ങളുടെ നൈട്രജന്‍ ഫിക്സേഷന്‍ മന്ദീഭവിപ്പിക്കുന്നു. സസ്യകോശങ്ങളുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തെ തടയുന്നു. സസ്യങ്ങള്‍ വളര്‍ച്ചയത്തൊതെ നശിക്കുന്നു. മനുഷ്യരില്‍ കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹ വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്നു. ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ എണ്ണം കുറക്കുന്നു. ഓക്സിജന്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ശേഷി കുറയുന്നു. ഗര്‍ഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ആരോഗ്യം താറുമാറാക്കുന്നു.

So2: ആസിഡ് റെയിന്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നു. മണ്ണിലെ പോഷകങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നു. സസ്യങ്ങളുടെ കോശങ്ങള്‍ നശിക്കുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തില്‍ സള്‍ഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവാന്‍ കാരണമാവുന്നു. ജലാശയങ്ങളിലെ വെള്ളം മലിനമാക്കുന്നു. മത്സ്യസമ്പത്തിനെയും ജലസസ്യങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുന്നു. കെട്ടിടങ്ങളെ വേഗം ദ്രവിപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യരില്‍ തൊണ്ട, മൂക്ക്, കണ്ണ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ചൊറിച്ചിലും അസ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാക്കുന്നു.


NOx: ആസിഡ് റെയിന്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നു. സസ്യവളര്‍ച്ച മുരടിപ്പിക്കുന്നു. സ്മോഗ് ഉണ്ടാകാന്‍ കാരണമാവുന്നു. ഫോട്ടോസിന്തസിസ് മന്ദീഭവിപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യരില്‍ പള്‍മണറി എഡിമ എന്ന രോഗത്തിന് ഹേതുവാകുന്നു (ശ്വാസകോശത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ദ്രവപ്രദാര്‍ഥം അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന അവസ്ഥ). ശ്വാസോച്ഛ്വോസം കൂടുതല്‍ കൂടുതല്‍ വിഷമകരമാകുന്നു.


Particulate Matter: കാഴ്ചയെ മറയ്ക്കുന്നു (കണ്ണിന്‍െറ കാഴ്ചയല്ല). ലോഹങ്ങളെ ദ്രവിപ്പിക്കുന്നു. ആസിഡ് റെയിന്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഓസോണ്‍ ലെയറില്‍ വിള്ളലുണ്ടാക്കുന്നു. ആഗോളതാപന, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്നിവക്ക് കാരണമാകുന്നു.


Ozone (O3): സസ്യങ്ങളില്‍ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതുമൂലം കാര്‍ഷിക വിളവ് കുറയുന്നു. നെഞ്ചില്‍ വേദനയുണ്ടാക്കുന്നു. ശ്വാസകോശകുഴലുകളെ ചുരുക്കുന്നു. ആസ്ത്മ അധികരിക്കുന്നു.


Hydro Carbons: സസ്യവളര്‍ച്ച മന്ദീഭവിപ്പിക്കുന്നു. ശ്വാസകോശ കാന്‍സറിന് കാരണമാവുന്നു. ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ഓക്സിജന്‍ വിതരണശേഷി കുറക്കുന്നു.


Lead: നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഒരു വിഷപദാര്‍ഥമായി അറിയപ്പെടുന്നു. രക്തചംക്രമണം, മസ്തിഷ്കം, നാഡീവ്യൂഹം, പ്രത്യുല്‍പാദന വ്യവസ്ഥ, പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ എന്നിവയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു. ലിവര്‍, കിഡ്നി എന്നിവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. വന്ധ്യത, ഗര്‍ഭധാരണപ്രശ്നങ്ങള്‍ എന്നിവക്ക് കാരണമാകുന്നു.


ഈ വിഷവാതകങ്ങള്‍ കലര്‍ന്ന വായുവിന്റെ ശ്വസനംമൂലം, ഇപ്പോള്‍ 70 വയസ്സുവരെയുള്ള ശരാശരി ആയുര്‍ദൈര്‍ഘ്യം 45 വരെയായിത്തീരുമെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. WHO കണക്ക് പ്രകാരം ഇന്ത്യയില്‍ ജുവനൈല്‍ ആസ്ത്മ (കുട്ടികളുടെ) 35 ശതമാനം വര്‍ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡല്‍ഹിയില്‍ 50,000 രൂപയുടെ ആസ്ത്മ മരുന്നുകള്‍ ഒരു മാസം ഒരു മെഡിക്കല്‍ഷോപ്പില്‍ മാത്രം ചെലവാകുന്നുണ്ടത്രെ. ഇതുകൂടാതെ വാഹനങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള പുക സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ‘സോളാര്‍ ഡിമ്മിങ്’ (സൂര്യതാപം/സൂര്യപ്രകാശം കുറഞ്ഞുവരുന്ന അവസ്ഥ) എന്ന പ്രതിഭാസം. ഇത് മേഘപാളികളും വാഹനങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള പുകമാലിന്യങ്ങളും (particulate Matter) ചേര്‍ന്ന് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. വാഹനപുകയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബ്ളാക് കാര്‍ബണ്‍ (Soot) എയ്റോസോള്‍സ് (Fine Pollutants) എന്നിവയും മേഘപാളികളും ചേര്‍ന്ന് ഒരു സാന്ദ്രതയേറിയ കറുത്ത ആവരണമുണ്ടാക്കി സൂര്യപ്രകാശത്തെ ഭൂമിയില്‍ പതിക്കാതെ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ‘സോളാര്‍ ഡിമ്മിങ്’. കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ഇന്ത്യക്കുമേല്‍പതിപ്പിക്കുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ അളവ് എട്ടു ശതമാനം കുറഞ്ഞതായാണ് പുണെയിലെ ഐ.ഐ.ടി.എമ്മിന്റെ കണക്ക് (Indian Institute of tropical Meterology). ഇത് ഹൈട്രോളജിക്കല്‍ സൈക്കിളിനെ തകിടംമറിച്ച് ബാഷ്പീകരണത്തോത് കുറക്കുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഏത് കൃഷിയെയും അനുബന്ധ പ്രവര്‍ത്തനത്തെയും വിഷമ വൃത്തത്തിലാക്കുന്നു.

ഡീസല്‍ കാറുകളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മലിനീകരണത്തിന്റെ പ്രധാന ഉറവിടം. കര്‍ഷകര്‍ക്ക് സബ്സിഡി നിരക്കില്‍ നല്‍കുന്ന ഡീസല്‍ ഇന്ന് കൂടുതല്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആഡംബര കാറുകളിലാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവയുടെ എണ്ണവും വൈറസ്പോലെ പെരുകുകയാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാറുകളെ നിയന്ത്രിക്കാത്തപക്ഷം അടുത്ത 20 വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ പ്രശ്നം അതീവ ഗുരുതരമാവുമെന്നാണ് യു.എന്‍ കൈ്ളമറ്റ് ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സ്മോഗ് ആണ് കാറുകളുണ്ടാക്കുന്ന മറ്റൊരു വിന. വാഹനപുകയും മഞ്ഞും ചേര്‍ന്നുണ്ടാക്കുന്ന മൂടുപടലമാണ് സ്മോഗ്. ഇത് തലവേദന, ഛര്‍ദി, അലര്‍ജി, ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, ന്യുമോണിയ തുടങ്ങിയ ഹ്രസ്വകാല രോഗങ്ങള്‍ക്ക് പുറമെ നിത്യരോഗങ്ങളായ ആസ്ത്മ, ശ്വാസകോശ കാന്‍സര്‍, ഹൃദയകോശങ്ങളുടെ തകരാറുകള്‍ എന്നിവയും ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് WHO പഠനങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. 1999ല്‍ WHO നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ കണ്ടത്തെിയത് കാര്‍ അപകടത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെടുന്നതിനെക്കാള്‍ അധികം ആളുകള്‍ കാറുകള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്താല്‍ കൊല്ലപ്പെടുന്നുവെന്നാണ്. പൊതുഗതാഗത മേഖലയുടെ കാര്യക്ഷമത കുറവും സ്വകാര്യകാറുകളുടെ വന്‍ വര്‍ധനയുമാണ് കാര്യങ്ങള്‍ ഈവിധം വഷളാക്കിയതെന്ന് കാണാം. ബസുകള്‍ മൊത്തവാഹനങ്ങളുടെ എട്ടു ശതമാനം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ബൈക്കുകളും കാറുകളുമാണ് നിരത്തുകളില്‍ ഏറെയുള്ളത്. മിക്കപ്പോഴും കാറുകളില്‍ ഡ്രൈവര്‍മാത്രമേ കാണൂ. ഇതിനുവേണ്ട ‘സ്ഥലവും ചെലവും’ കൂടുതലാണെന്നും അതുണ്ടാക്കുന്ന മലിനീകരണം മാരകമാണെന്നും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ ഓര്‍ക്കുന്നേയില്ല. ഇനി അവരെ ഓര്‍മിപ്പിക്കുമാത്രമാണ് വിപത്തിന് പോംവഴി. ആഡംബര കാറുകള്‍ മൊത്തം റോഡിന്റെ നല്ളൊരു ശതമാനം കൈയടക്കിക്കഴിഞ്ഞു. പദയാത്രികരുടെയും സൈക്കിള്‍ യാത്രക്കാരുടെയും ശല്യക്കാരെന്ന മട്ടിലാണ് ഇക്കൂട്ടര്‍ വീക്ഷിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും പഥികരെ ഭയാനക ശബ്ദമുള്ള (നിരോധിക്കപ്പെട്ടവ) ഹോണടിച്ച് വിരട്ടുന്നതും നിത്യക്കാഴ്ചയാണ്.


റോഡ് എല്ലാതരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങള്‍ക്കും (സൈക്കിള്‍ അടക്കം) കാല്‍നടക്കാര്‍ക്കും സഞ്ചരിക്കാനുള്ളതാണെന്ന സത്യം അധികൃതരും മറന്നമട്ടാണ്. എന്നാല്‍, 2010 ഫെബ്രുവരിയിലെ സുപ്രധാന വിധിയിലൂടെ ഡല്‍ഹി ഹൈകോടതി ഇത് അധികൃതരെ ഓര്‍മപ്പെടുത്തി. സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാതരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങള്‍ക്കും (സൈക്കിള്‍, സൈക്കിള്‍ റിക്ഷ, പഥികന്‍ അടക്കം) തുല്യമാണെന്ന് കോടതി വിധിച്ചു. സൈക്കിള്‍ റിക്ഷകള്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ നിരോധിച്ച അധികൃതരുടെ ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത ഹരജിയിലായിരുന്നു ഈ വിധി. കാറുകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ സുഖപ്രദവും വേഗത്തിലുള്ള സഞ്ചാരം ഒരുക്കാനുമായിരുന്നു അധികൃതരുടെ നീക്കം. ഇതത്തേുടര്‍ന്ന് ഡല്‍ഹിയില്‍ സൈക്കിള്‍ റിക്ഷകളല്ല (ഇവ ഒരു മലിനീകരണവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല) മറിച്ച്, കാറുകളാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് എന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് അധികൃതര്‍. പി.കെ. സര്‍ക്കാര്‍ (School Of planning And Architecture) പറയുന്നത് കാറുകളെ കര്‍ശനമായി നിയന്ത്രിച്ചാല്‍ മാത്രമേ അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡപ്രകാരമുള്ള ക്ളീന്‍ എയര്‍ സ്റ്റാന്‍ഡേഡ് ഡല്‍ഹിയിലും മറ്റ് ഇന്ത്യന്‍ നഗരങ്ങളിലും നിലനിര്‍ത്താന്‍ പറ്റൂവെന്നാണ്. പല ലോക നഗരങ്ങളും പാര്‍ക്കിങ് ചാര്‍ജ്, സാന്ദ്രതാ നികുതി, പൊലൂഷന്‍ ടാക്സ്, കാര്‍ബണ്‍ ഫണ്ട്, ഹെല്‍ത്ത് ടാക്സ് എന്നിവ ഏര്‍പ്പെടുത്തി ‘കാര്‍മാനിയ’ കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കയാണ്. ഇത്തരം നികുതികള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയശേഷം Co2, Co, Nox, PM എന്നീ വാതകമാലിന്യങ്ങളുടെ അളവ് അന്തരീക്ഷത്തില്‍ 15 ശതമാനം കുറഞ്ഞതായാണ് കണക്ക്. സ്വീഡന്‍, സ്റ്റോക് ഹോം, കാലിഫോര്‍ണിയ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങള്‍ പാരമ്പര്യേതര ഊര്‍ജമുപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങള്‍, ബസുകള്‍ എന്നിവയുടെ എണ്ണം വര്‍ധിപ്പിച്ച് ‘കാര്‍ ഫ്രീ ഡെവലപ്മെന്‍റ്’ എന്ന ആശയം പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കി വരുകയാണ്. ഇവിടങ്ങളില്‍ അന്തരീക്ഷവായുവില്‍ Co2, 14 ശതമാനവും Nox പത്തുശതമാനവും CO 15 ശതമാനവും PM 20 ശതമാനവും കുറഞ്ഞതായാണ് കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് ‘എയര്‍ ക്വാളിറ്റി’യുടെ നിലവാരം ഉയര്‍ത്തിയതിനാല്‍ ആരോഗ്യരംഗത്ത് യു.എസ് 13 മില്യന്‍ ലാഭമുണ്ടാക്കിയത്രേ. കാറുകള്‍, അവ ഈ ഭൂമിക്കും അതിലെ ജീവനും ഉണ്ടാക്കുന്ന വിനാശം കണക്കാക്കി നികുതി ഒടുക്കിയേ പറ്റൂ. കാറുടമസ്ഥരില്‍നിന്നും കാര്‍ബണ്‍ ഫണ്ട് പിരിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല. അവയുടെ എണ്ണം കര്‍ശനമായി നിയന്ത്രിച്ചാല്‍ മാത്രമേ ഇനി രക്ഷയുള്ളൂ. ഭൂമിയെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന, ഈ വളരെ പരിമിതമായ പ്രാണവായുവിന്‍െറ സ്രോതസ്സ് മനുഷ്യരാശിക്ക് ഒന്നാകെ അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. ഇത് വിലമതിക്കാനാവാത്തവിധം അമൂല്യവുമാണ്. ഇത് നശിപ്പിക്കാന്‍ നാം ആരെയും അനുവദിച്ചുകൂടാ. ഈ ഗ്രഹം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഗൃഹം എന്ന ആത്യന്തികമായ തിരിച്ചറിവാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യസമൂഹത്തിനുവേണ്ട വലിയ അനുഗ്രഹം. ക്ളീന്‍ എയര്‍ സ്റ്റാന്‍ഡേഡ് (അന്തരീക്ഷത്തിലെ ശ്വസനയോഗ്യമായ വായുവിന്റെ അളവ്) യൂറോപ്യന്‍ നഗരങ്ങളില്‍ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലും നടപ്പാക്കാന്‍ ഇനിയും അമാന്തിച്ചുകൂടാ! ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളത് പിറന്നുവീഴുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞിന്റെയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ പൗരന്റെയും മൗലികാവകാശമാണ്.
<End of Article>


ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ
  • വിവിധ ക്ലാസ്സുകളിൽ പെട്ട ബസ്സുകൾ (Low floor, etc), Prepaid cashless ticketing system (eg: SBI-IRCTC-Card, WheelzCard), ഒരേ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള യാത്രക്കാർക്കുമാത്രമായി ബസ്സുകൾ ഷെഡ്യൂൾചെയ്യുകയും monthly pass ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്..... എന്നിങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ സാമൂഹികസ്ഥിതിക്ക് അനുയോജ്യമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക.
  • പൊതുഅവധി ദിവസങ്ങളിലും തിരക്കില്ലാത്ത ഇടവേളകളിലും ട്രിപ്പുകൾ മുടക്കാതെതന്നെ ലാഭകരമായി സർവ്വീസ് നടുത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക. മിനിബസ്സുകളുടെ ഉപയോഗം ഈ അവസരത്തിൽ ഫലപ്രദമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
  • ബസ്സ് പൂളിങ്ങ് നടപ്പാക്കുക. നിശ്ചിത റൂട്ടിലുള്ള ലാഭം ആ റൂട്ടിൽ വീതിച്ചുകൊടുക്കുന്നു. അതിലൂടെ ബസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരം ഇല്ലാതാകുന്നു. ആദ്യം വരുന്ന വാഹനത്തിന്‌ ഓവർ ലോഡ്, മൂന്നാമത് വരുന്നതിൽ കയറാൻ ആളില്ല എന്നതുപോലുള്ള പ്രശ്നം ഇവിടെ ഉണ്ടാകില്ല. യാത്രക്കാർക്കും ജീവനക്കാർക്കും ഉടമസ്ഥർക്കും സൗകര്യവും ലാഭവും. വാഹനവും സുരക്ഷിതം.
  • ബസ്സ്സ്റ്റാൻഡ് എന്നാൽ സാമൂഹികവിരുദ്ധരുടെ താവളം എന്ന സ്ഥിതി മാറണം. ശൗചാലയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും ചെറുകിട കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളുടെ മറപറ്റിയും ഇവർ അവിടെ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നു, ഇരിപ്പിടങ്ങൾ കയ്യടക്കുന്നു, സ്വൈര്യമായി വിഹരിക്കുന്നു. ആഭാസകരമായ സംഭാഷണങ്ങൾ, നോട്ടവും പെരുമാറ്റവും, ചുവരെഴുത്തുകൾ, ചപ്പുചവറുകൾ, ഗുണ്ടാവിളയാട്ടങ്ങൾ എന്നിവയോക്കെ ഇതിന്റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്നു. സ്വകാര്യബസ്സ്സ്റ്റാൻഡുകൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. വൃത്തിഹീനവും അരക്ഷിതവുമായ ബസ്സ് കാത്തിരിപ്പുകേന്ദ്രങ്ങൾ ബസ്സ് യാത്രയെ ദുഃസ്സഹമാക്കാനിടയാകരുത്.
  • കാർ-ഇരുചക്രവാഹന ലോൺ പരമാവധി നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുക. ബസ്സ് ചാർജ്ജ് കുറയ്ക്കുക. (News: ഇരുചക്രവാഹന വിൽപന ഉയരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ). യാത്രക്കാർക്ക് ബസ്സ്-ട്രയിൻ യാത്ര ലാഭകരവും സുഖകരവുമായിരിക്കണം. പൊതുഗതാഗത വാഹനങ്ങൾക്ക് ഡീസൽസബ്സിഡി അനുവദിക്കുകയും ടാക്സ് നിരക്കിൽ ഇളവുകൾ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുക. (പക്ഷെ ലക്ഷക്കണക്കിന്‌ ജനങ്ങൾ പങ്കിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊതുഗതാഗത സംവിധാനമായ കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ഡീസൽ സബ്സിഡി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്ന നടപടിയാണ്‌ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത്. ഇത്രയും ആളുകൾ സ്വന്തം കാറിലും ബൈക്കിലുമായി യാത്രചെയ്തിരുന്നെങ്കിലോ....).
  • (പട്ടിക ഇനിയും നീളും...)
ഗുണകരമായ സംവിധാനങ്ങൾ

MyBus Kerala travel card
വീൽസ് കാർഡ് (WheelzCard): പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വീൽസ് കാർഡ് വളരെ സൗകര്യപ്രദമാണ്‌. കൊച്ചിനഗരത്തിലെയും കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട റൂട്ടുകളിലെയും തെരഞ്ഞെടുത്ത ബസ്സുകളിൽ ഈ സേവനം ലഭ്യമാണ്‌. കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ഈ സംവിധാനമുള്ള ബസ്സുകളെ മൈബസ്സ് (MyBus) എന്നപേരിൽ ഏകീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എടിഎം കാർഡ് രൂപത്തിലുള്ള പ്രീപെയ്ഡ് സ്മാർട്ട് കാർഡ് ആണ്‌ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നൂറിന്റെ ഗുണിതങ്ങളായ തുക കണ്ടക്ടറുടെ കൈവശം കൊടുത്ത് കാർഡ് റീചാർച് ചെയ്യാനും കഴിയും.‘ ചില്ലറപ്രശ്നം’ ഉണ്ടാവുന്നതേയില്ല എന്നത് വലിയൊരു നേട്ടം തന്നെ. കൂടുതൽ ബസ്സുകളിലേക്ക് ഈ സംവിധാനം വ്യാപിപ്പിക്കുകയും കെഎസ്ആർടിസിയെ ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്താൽ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും.

Public Transportation.... ഈ സംരംഭത്തിന്റെ വിജയത്തിനായി ഏറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~